Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving
We hebben deze verklaring inzake het privacybeleid opgesteld om u te helpen begrijpen hoe we uw informatie en persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen telkens als u onze website bezoekt. We willen u helpen om beslissingen met kennis van zaken te maken. Daarom verzoeken we u even de tijd te nemen om de onderstaande bepalingen te lezen zodat u begrijpt waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Doel van de website
www.mobilefleet.es is een website op het internet met als hoofddoel de toegang tot de controle en lokalisatie van een mobiel voorwerp te vergemakkelijken. Dit mobiel voorwerp moet uiteraard uitgerust zijn met een volgsysteem van PsP S.L.
Gebruiksvoorwaarden
De toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden die in deze wettelijke kennisgeving worden beschreven. De gebruiker verklaart geïnformeerd te zijn en aanvaardt dat, tot aan alle vereisten voor elk geval wordt voldaan, de verzending van een verzoek of de aanvraag van een op deze website beschreven product of service niet betekent dat de gebruiker een commerciële relatie aangaat met PsP S.L. De gebruiker verklaart te weten dat de inhoud, producten en services niet ontworpen noch bedoeld zijn voor de inwoners van rechtsgebieden waar deze niet toegelaten zijn. Intellectuele eigendom: PsP S.L beschikt over de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud (teksten, documenten, afbeeldingen en andere elementen), het grafische design en de code van de website. Het kopiëren, verdelen, openbaar mededelen en wijzigen hiervan is verboden zonder voorafgaande toestemming en in geval van schending van de wetten inzake de intellectuele eigendom, zal de desbetreffende wetgeving inzake aansprakelijkheid worden toegepast. Ook zijn alle handelsnamen, handelsmerken of herkenningstekens op de webpagina beschermd door de wet en zijn deze naar behoren gedeponeerd onder de naam van de respectieve eigenaar. In geval van schending van de wetten inzake de intellectuele eigendom, zal de desbetreffende wetgeving inzake aansprakelijkheid worden toegepast.
Privacy en gegevensbescherming
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (Stbl. nr. 298 van 14/12/1999) melden we u dat de persoonlijke gegevens die de gebruiker dient te verschaffen onder de verantwoordelijkheid van PsP S.L. kunnen worden opgenomen in een computerdatabase en kunnen worden verwerkt. De gebruiker geeft ook toestemming om zijn/haar verstrekte persoonlijke gegevens automatisch te verwerken en te gebruiken voor de totstandbrenging van de desbetreffende relatie. Bovendien stemt hij/zij er ook mee in dat deze gegevens worden gebruikt voor doeleinden zoals reclame en commerciële prospectie en dat deze worden verstrekt aan andere bedrijven die samenwerken met PsP S.L. wiens tussenkomst nodig is om te voldoen aan het doel van de desbetreffende service. De gebruiker verklaart ook te weten dat hij/zij het recht heeft om de verstrekte persoonlijke gegevens te raadplegen, wijzigen, annuleren en er verzet tegen aan te tekenen door een e-mail te versturen naar info@mobilefleet.es.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
PsP S.L. is niet verantwoordelijk voor: Het onjuiste gebruik van de inhoud van haar website (PsP S.L. behoudt zich het recht voor deze te wijzigen, te verwijderen, of de toegang ertoe tijdelijk of definitief uit te sluiten wanneer nodig geacht), alsook voor alle technische problemen die de gebruiker kan ondervinden tijdens zijn/haar internetverbinding. Alle schade die door een derde partij wordt aangebracht vanwege een onwettelijke inmenging of persoonsverwisseling waarover PsP S.L. geen controle heeft. Fouten in de beveiliging die te wijten zijn aan het gebruik van computers met een virus of van niet-bijgewerkte browsers die een slechte werking veroorzaken, alsook van een onjuist gebruik van de browser. Alle tijdelijke defecten die kunnen optreden tussen de staat van producten en services aangeboden door PsP S.L. en deze die op de website gepubliceerd zijn. PsP S.L. geeft ook te kennen dat de koppelingen op deze pagina naar andere externe websites alleen bedoeld zijn om u de toegang tot informatie, hulpmiddelen en services te vergemakkelijken, en onder geen beding het gebruik van deze suggereert, uitnodigt of aanbeveelt. Daarom staat PsP S.L. in geen geval borg voor de informatie, services of producten van bovengenoemde websites waardoor PsP S.L. niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke schade vanwege het gebruik van de services of producten, het gebruik of de raadpleging van dergelijke informatie, of het naleven van de van kracht zijnde wetgeving door deze derde partijen, en in het bijzonder van de wet inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en elektronische handel.
Toepasselijke wetgeving
Bij geschillen over de voorwaarden in deze wettelijke kennisgeving zijn de rechtbanken van Alcalá de Henares (Madrid) – Spanje – bevoegd en in overeenstemming met de Spaanse wetgeving wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van alle andere toepasselijke wetgevingen of gerechtelijke bevoegdheden.